POZNAJ INICJATYWĘ SAMORZĄD NA PLUS

ZADBAJ O BEZPIECZNE FINANSE I ROZWÓJ REGIONU

skutecznie odzyskuj zobowiązania od dłużników

promuj bezpieczeństwo finansowe

zdobywaj nowych inwestorów

LOKALNE SPOTKANIA PRZEDSIĘBIORCÓW
Samorząd na plus wspólnie z polskimi gminami organizuje lokalne debaty
i spotkania dla przedsiębiorców.
CZYTAJ WIĘCEJ
ZADBAJ O INTERESY LOKALNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW Wspólnie z SprawdzFirme.pl i KRD BIG SA
zabezpiecz finanse lokalnych firm
CZYTAJ WIĘCEJ
OSOBISTA OCHRONA PIENIĘDZY MIESZKAŃCÓW

Zabezpiecz mieszkańców przed wyłudzeniami
– poznaj platformę ChrońPESEL.pl
CZYTAJ WIĘCEJ
inicjatywa

SAMORZĄD to Inicjatywa stworzona dla Jednostek Samorządu Terytorialnego i podmiotów od nich zależnych, które w swojej działalności chcą:

  • dbać o bezpieczeństwo mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców
  • edukować lokalnych przedsiębiorców z zakresu zarządzania finansami
  • wzmocnić zaufanie i poparcie wśród przedsiębiorców i mieszkańców
  • efektywnie zarządzać finansami
  • skutecznie odzyskiwać należności do dłużników
  • zapobiegać zadłużeniu regionu
  • promować rzetelność płatniczą i bezpieczeństwo w zarządzaniu finansami
  • efektywnie wykorzystać potencjał i zasoby finansowe regionu
  • zachęcać inwestorów do wspierania rozwoju regionu
  • wzmacniać pozytywny wizerunek
Inicjatywa została objęta honorowym patronatem Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA, który udostępnia jej Uczestnikom narzędzia do skutecznego zarządzania finansami i promowania bezpieczeństwa finansowego.

Zobacz, co o KRD BIG SA mówią przedstawiciele Samorządów:

snp-quote
"Dzięki współorganizacji warsztatów dla lokalnych przedsiębiorców mieliśmy okazję nawiązać dialog ze środowiskiem gospodarczym w kontekście ochrony finansów, poznania codziennych problemów przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Ta wiedza pozwala na większe zrozumienie i wyjście naprzeciw sytuacjom i oczekiwaniom przedsiębiorców na terenie naszej Gminy."

Pełne referencje tutaj.
Adam Ruciński
Burmistrz Miasta Środa Śląska
snp-quote
„Cieszy nas fakt, że rozpoznawalność marki KRD przekłada się na spłaty dokonywane przez dłużników, którzy w obawie przed dopisaniem do rejestru KRD BIG SA, czyli ograniczeniem istotnych możliwości na rynku konsumenckim i gospodarczym, regulują zaległe płatności”.
Andrzej Kucharski
Dyrektor ds. Ekonomicznych PEC S.A. Jastrzębie-Zdrój
snp-quote
„Współpraca okazała się skutecznym środkiem wpływającym na zwiększenie regularności otrzymywania należności oraz ściągalności należności od dłużników”.
mgr inż. Krzysztof Knut
Zarządca Nieruchomości Kościerzyńskie TBS
snp-quote
„KRD BIG SA dało się poznać jako wiarygodny partner, który przyczynia się do poprawy płynności finansowej naszej gminy oraz etycznego prowadzenia windykacji należności cywilnoprawnych”.
Leszek Michalak
Burmistrz Miasta Żarów
snp-quote
„KRD BIG SA oferuje nowatorskie rozwiązania, które przyczyniają się do udoskonalania naszego systemu zarządzania płynnością finansową i wpływają na jego poprawę”.
Tomasz Zając
Burmistrz Miasta Hrubieszowa

korzyści

Inicjatywa SAMORZĄD dostarcza jej Uczestnikom najlepszych praktyk i rozwiązań do efektywnego zarządzania finansami.
Samorządy, które aktywnie korzystają z udostępnionych narzędzi skutecznie odzyskują należne im pieniądze, tworzą dogodne warunki rozwoju dla mieszkańców, lokalnej przedsiębiorczości i inwestorów, a w efekcie rozwijają nowoczesne i odpowiedzialne finansowo Regiony.
NARZĘDZIA UDOSTĘPNIONE W RAMACH INICJATYWY UMOŻLIWIAJĄ:
OCHRONĘ PRZED KRADZIEŻĄ DANYCH MIESZKAŃCÓW
Preferencyjne warunki dostępu do platformy www.chronpesel.pl, umożliwiające realną ochronę przed: wyłudzeniami pożyczek i kredytów, podpisaniem umowy na telefon na skradzione dane, czy kupnem na  raty sprzętu RTV i AGD
OCHRONĘ BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO PRZEDSIĘBIORCÓW
Preferencyjne warunki dla lokalnych przedsiębiorców na sprawdzenia wiarygodności dowolnych firm na www.sprawdzfirme.pl

Wsparcie merytoryczne i marketingowe przy organizacji szkoleń dla lokalnych przedsiębiorców

Przykłady spotkań
KOMPLEKSOWĄ PREWENCJĘ I SKUTECZNE ODZYSKIWANIE NALEŻNOŚCI OD DŁUŻNIKÓW
Sprawdzanie sytuacji finansowej obecnych i potencjalnych partnerów biznesowych, inwestorów i oferentów startujących w przetargach

Spełnienie ustawowego obowiązku dopisywania do Rejestru KRD BIG SA dłużników alimentacyjnych oraz z tytułu pieczy zastępczej. Więcej na www.samorzadnaplus.pl/zmianywustawie

Motywowanie do spłaty niesolidnych płatników zwlekających z opłatami za czynsz, wodę, ścieki, dzierżawę, najem, rentę planistyczną, opłaty adiacenckie, użytkowanie wieczyste i inne.

Dostęp do nowoczesnych narzędzi windykacyjnych.
Specjalnie dla uczestników inicjatywy
Dostęp do systemu
KRD BIG SA
Komplet narzędzi prewencyjnych motywujących do terminowych płatności (pieczęcie prewencyjne, wezwania do zapłaty, naklejki i ulotki informacyjne)
Certyfikat potwierdzający znajomość narzędzi do zarządzania należnościami
Pieczęcie i banery informujące o uczestnictwie w Inicjatywie, które można umieścić na stronie internetowej, w folderach, na papierze firmowym, w biurach obsługi itp.
Preferencyjne warunki współpracy z KRD BIG SA dla jednostek podległych i lokalnych przedsiębiorców

FAQ

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA I ODPOWIEDZI
Jak w praktyce wygląda wsparcie mieszkańców poprzez uczestnictwo w Inicjatywie?
Uczestnicy Inicjatywy (miasta, gmina) otrzymują zestaw bezpłatnych kodów dla mieszkańców i pracowników samorządowych o jednostkowej wartości 23,70 zł na wykorzystanie narzędzi do ochrony danych osobowych i zabezpieczania finansów za pośrednictwem strony www.chronpesel.pl

Dostęp do platformy umożliwia:
- otrzymywanie alertów 24/7 o próbie wyłudzenia kredytu wraz z instrukcją działania
- asystę prawną, czyli telefoniczną pomoc specjalistów, którzy instruują, co dokładnie należy zrobić w przypadku wyłudzenia
- dostęp do informacji o wypłacalności wybranej firmy (np. biuro podróży, pracodawca, frma remontowa)
- dopisanie dłużnika do Krajowego rejestru Długów BIG SA (np. dłużnicy alimentacyjjni)

Oferując mieszkańcom takie rozwiązanie Samorząd przyczynia się do spadku liczby wyłudzeń na skradzione dane i wzmacnia pozytywny wizerunek władz, dbających o bezpieczeństwo finansowe swoich mieszkańców.
Jak w praktyce wygląda wsparcie lokalnych przedsiębiorców poprzez uczestnictwo w Inicjatywie?
Uczestnicy Inicjatywy Samorząd na plus otrzymują zestaw kuponów dla lokalnych przedsiębiorców (1 kupon o wartości 50 zł dla 1 przedsiębiorcy) na darmowe sprawdzenia wiarygodności dowolnych firm na www.sprawdzfirme.pl – platformie, która pobiera informacje gospodarcze z KRD BIG SA, KRS, giełd wierzytelności, VAT, CEiDG oraz innych baz danych.

Każdy uczestnik Inicjatywy ma także możliwość skorzystania z kompleksowego wsparcia ekspertów KRD BIG SA przy organizacji wspólnych szkoleń dla lokalnych przedsiębiorców. W ramach takich prelekcji, raz w roku oferujemy bezpłatne wystąpienie eksperta Krajowego Rejestru Długów z zakresu zarządzania firmowymi finansami. Dodatkowo kompleksowo pomagamy przy organizacji takich szkoleń, dostarczając komplet materiałów pomagających promować spotkanie (m.in. dedykowana strona internetowa, e-mailing, projekty graficzne, zaproszenia, ulotki, plakaty). Wspólnie z polskimi gminami zorganizowaliśmy tego typu szkolenia, o których można przeczytać tutaj.

Dzięki tym rozwiązaniom pomagamy wdrożyć realne narzędzia, które ochronią przedsiębiorców przed utratą pieniędzy. Tym samym przyczyniamy się do polepszenia jakości funkcjonowania przedsiębiorstw na terenie samorządu i wpływamy na lepsze, wspólne relacje.
Jakie należności przekazują najczęściej Jednostki Samorządu Terytorialnego?
• od 1 stycznia 2019r. można przekazać roczną opłatę przekształceniową
• opłaty za wodę
• odprowadzenie ścieków
• dotyczące czynszów i innych opłat mieszkaniowych
• prace melioracyjne
• dotyczące zobowiązań wynikających z decyzji administracyjnych
• mandatów za zajęcie pasa drogowego, nieuiszczenia wymaganej opłaty parkingowej, zajęcia wydzielonego stanowiska postojowego
• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, opłaty z tytułu dzierżaw, opłaty adiacenckie,
renty planistyczne
• mandaty straży miejskie
• opłaty za umieszczanie reklam
• opłaty za usunięcie porzuconych pojazdów
• opłaty geodezyjne
• opłaty za wydanie kart wędkarskich, za nabycie nieruchomości, opłaty za dzienniki budowy
• opłaty za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej
• opłaty środowiskowe
• fundusz alimentacyjny
• piecza zastępcza
Co dają informacje pobrane z KRD BIG SA?

Dostęp do informacji zawartych w raportach KRD BIG SA daje JST możliwość weryfikacji sytuacji finansowej swoich potencjalnych i aktualnych kontrahentów. Przetargi przy zamówieniach publicznych, wynajem lokali czy powierzchni reklamowych to sytuacje gdzie tego typu informację są niezbędne. Samorząd dzięki temu unika strat finansowych czy ryzyka niezakończonych inwestycji. Pobieranie informacji z rejestru to stały element codziennych procedur współpracujących z nami miast czy gmin. 

Czy do KRD BIG SA można przekazać należności publicznoprawne, np. podatki?
Zgodnie z Ustawą z dnia 09 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1015 ze zm. - zwana dalej ustawą) można udostępnić informacje o wszelkich zobowiązaniach powstałych „w związku z określonym stosunkiem prawnym” (art. 14 i 15 ustawy) bądź też stwierdzonych tytułem wykonawczym (art. 16 ustawy). Ustawodawca nie ogranicza przy tym źródła powstania zobowiązań do stosunku prywatnoprawnego (jak umowa cywilnoprawna), tak więc na podstawie reguł wykładni językowej, jak i znaczenia pojęcia „stosunek prawny”, należy wnioskować, że udostępniane informacje będą obejmować także należności publicznoprawne, np. wynikające bezpośrednio z przepisu prawa, z orzeczenia sądu czy też z decyzji administracyjnej. W opinii Krajowego Rejestru Długów katalog informacji, które mogą zostać przekazane do biura informacji gospodarczej ograniczają jedynie przepisy innych ustaw wprowadzających szczególne rygory objęcia danych tajemnicą, a konkretnie tajemnicą skarbową. Tym samym obecne regulacje prawne nie przewidują możliwości przekazywania do biur informacji gospodarczej danych o wierzytelnościach wynikających z niektórych zobowiązań publicznoprawnych. 
Zachęcamy, aby Państwo zabrali głos w naszej dyskusji.

Czy do KRD BIG SA można przekazać należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
Art. 6q ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowi, że do opłat
w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami stosuje się przepisy ustawy Ordynacja podatkowa. Ustawodawca odwołał się więc do całej ustawy, przez co należy przyjąć, że do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się także rozdział VII ordynacji podatkowej, a mianowicie przepisy o tajemnicy skarbowej. Tym samym, z uwagi na zastrzeżenie zawarte w art. 6q KRD BIG S.A. nie widzi możliwości przekazywania informacji o zobowiązaniach o których mowa w art. 6h ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wynikających z opłat za gospodarowanie odpadami do biur informacji gospodarczych. W naszej opinii – i mamy nadzieję również Państwa – ustawodawca, chcąc chronić wszystkie podmioty na rynku, powinien rozpocząć prace nad zmianą Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z 2010 r. rozszerzając zakres wymiany informacji o zadłużeniu.
Kto może wnioskować o dostęp do sytemu KRD BIG SA w celu przekazywania dłużników alimentacyjnych lub z tytułu pieczy zastępczej?

Wnioskodawcą musi być gmina, jako organ właściwy wierzyciela. Wystarczy wypełnić wniosek, który może podpisać wójt, burmistrz, prezydent miasta lub inna osoba umocowana przez niego.

Aktualności

20.07.2020
Wskaźnik rzetelności polskich przedsiębiorstw: Opolszczyzna rzetelna, a Górny Śląsk nie
Rzetelność można definiować na wiele sposobów, ale bez wątpienia to, czy ktoś płaci terminowo za towary i usługi, jest istotnym kryterium oceny solidności. Rzetelna Firma w oparciu o dane Krajowego Rejestru Długów sprawdziła rzetelność polskich firm. Tegoroczny wskaźnik rzetelności polskich przedsiębiorstw pokazuje pewne zmiany co do terminowości w regulowaniu faktur w porównaniu z zeszłym rokiem. W 2019 r. najwyższym wskaźnikiem rzetelności szczyciły się firmy z województwa podkarpackiego, lubelskiego i opolskiego. Dziś lubelskie spadło z podium, a firmy z Opolszczyzny zajęły pierwsze miejsce. Na podium stanęły także przedsiębiorstwa z Podlasia i Podkarpacia.
21.06.2020
III Krajowy Kongres Forów Skarbników
Jak w prosty sposób zmobilizować dłużnika do uregulowania zobowiązań i co daje gminom współpraca z Krajowym Rejestrem Długów - to wszystko, a nawet więcej można było usłyszeć podczas III Krajowego Kongresu Forów Skarbników, na którym poruszano ważne sprawy dla gmin, w tym sposoby na odzyskiwanie należności.
04.03.2020
Zadłużenie wobec miast i gmin – raport Krajowego Rejestru Długów
Już ponad 776 tys. osób fizycznych i firm zalega z opłatami gminom, powiatom, a także spółkom publicznym. Łączna suma tych zobowiązań finansowych to ponad 15,7 mld zł – wynika z danych Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA. Jak gminy mogą radzić sobie z nierzetelnymi płatnikami, po jakie instrumenty sięgać, by skutecznie odzyskiwać należności – o tym wszystkim piszemy w najnowszym raporcie KRD „Zadłużenie wobec miast i gmin”.Zapraszamy do lektury!

Jak dołączyć

do inicjatywy?

Wypełnij Formularz Zgłoszeniowy, a nasz Doradca oddzwoni, by opowiedzieć o szczegółach i formach współpracy.

Kontakt

71 776 33 50
PARTNERZY INICJATYWY:
Działamy w ramach: